POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Administrator – AMB Marek Bernaciak, NIP: 666-100-31-97, Regon: 310195972, z siedzibą pod adresem ul. Blizna 31, 62-600 Koło.
 2. Korespondencja z Administratorem może odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem amb@amb.pl.
 3. Administrator zbiera następujące rodzaje danych osobowych Użytkowników:
  1. imię i nazwisko
  2. adres poczty elektronicznej e-mail
  3. numer telefonu
  4. miejsce pracy
  5. stanowisko pracy
 4. Dane osobowe są wykorzystywane z poszanowaniem przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Dane Użytkownika wykorzystywane są za jego zgodą do celów związanych z działalnością gospodarczą Administratora – w tym do świadczenia mu usług, realizacji zawartych umów i marketingu bezpośredniego Administratora. Odbiorcą danych osobowych Użytkowników jest Administrator.
 6. Każdy Użytkownik swoje dane osobowe podaje dobrowolnie i ma w każdym czasie prawo poprawiania ich oraz cofnięcia zgody na ich wykorzystywanie.
 7. Każdy Użytkownik ma prawo sprzeciwić się wykorzystywaniu jego danych osobowych przez Administratora, a Administrator obowiązany jest ten sprzeciw uwzględnić.
 8. Dane osobowe Użytkowników są udostępniane osobom trzecim wyłącznie w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
 9. Użytkownik ma prawo dostępu i poprawiania swoich danych osobowych.
 10. Administrator stosuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa niezbędne dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przy przetwarzaniu danych.

Polityka prywatności AMB